774 620 159
zeptejte se
Přihlášení pro registrované uživatele

Top nabídky

ÚrokZpůsob úročeníÚčel úvěru
1,59 %fixace na 5 letúčelový
1,59 %fixace na 3 rokyúčelový
1,64 %fixace na 1 rokúčelový
1,69 %fixace na 5 letúčelový
1,69 %fixace na 3 rokyúčelový
1,69 %fixace na 3 rokyúčelový

Obchodní podmínky

I. Registrace uživatele

1.1. Uvedené obchodní podmínky upravují vztah mezi uživatelem (dále jen Uživatel) a provozovatelem (dále jen Provozovatel) internetového portálu www.opravdovahypoteka.cz (dále jen Portál). V Obchodních podmínkách jsou zahrnuta pravidla a podmínky užívání služeb portálu závazná pro každého, kdo se chystá daných služeb využívat.

1.2. Za Uživatele služeb Portálu se považuje každá osoba využívající daný Portál, která v souvislosti s využíváním služeb portálu souhlasila s obchodními podmínkami nebo každá osoba, jež se v souladu s danými obchodními podmínkami zaregistruje a/nebo se již dříve zaregistrovala za účelem využívání některé služby Portálu.

1.3. Registrací Uživatel vyjadřuje jasný souhlas a porozumění těmto podmínkám. Dále Uživatel prohlašuje, že je osobou starší 18 let a plně způsobilou k právním úkonům a že poskytl registrační údaje zcela pravdivě.

1.4. V kompetenci Provozovatele je možnost změny daných obchodních podmínek bez předešlého oznámení. Registrovaní Uživatelé budou o případných změnách informováni prostřednictvím emailu. Nové podmínky nabývají platnosti okamžikem jejich zveřejnění. V případě nesouhlasu s novými podmínkami ze strany Uživatele, je jeho povinností přerušit využívání služby.

1.5. Přistoupení Uživatele na dané obchodní podmínky je nezbytným předpokladem pro vstup nebo využívání služeb Portálu. Uživatel, který souhlasil s předešlými platnými podmínkami před zveřejněním těchto nových obchodních podmínek a dále pokračuje v přihlašování s odvoláním se na tyto obchodní podmínky, má se za to, že přistupuje k současným platným podmínkám.

II. Pravidla poskytování služby

2.1. Provozovatelem portálu jsou poskytovány služby dovolující uživatelům vkládat na Portál finanční poptávky a nabídky finančních produktů a služeb. Informace o finančních nabídkách a poptávkách je možné zobrazovat, třídit a dále s nimi pracovat, což umožňují Služby Portálu.

2.2. Provozovatel Portálu nezodpovídá za všechny texty, obrázky a další obsah vložený Uživatelem na Portál. Tuto zodpovědnost nese sám Uživatel, který uvedený obsah na Portál vložil. Vkládání blogů, článků, textů, obrázků a dalších spadá do kompetence pouze registrovaných Uživatelů. Uživatel vyjadřuje souhlas, že v souvislosti s využíváním Portálu nebude jednat v rozporu s ustanovením zákona č. 52/2009 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) ve znění pozdějších předpisů zvláště pak: nebude používat urážlivých, sprostých, vulgárních, rasistických a jiných nevhodných psaných výrazů; nebude vkládat do stránek reklamní a jiné propagační texty, reklamní emaily, internetové odkazy propagující jiné servery stejného nebo podobného obsahu, odkazy na hlasování na jiných serverech, linky, adresy nebo obrázky; nebude vkládat do stránek obrázky urážlivého, neetického nebo pornografického charakteru; nebude pomocí systému rozesílat hromadnou poštu ostatním uživatelům s různými nabídkami obchodu a služeb. Důsledkem nedodržení výše uvedených pravidel bude smazání účtu Uživatele včetně zablokování možnosti vytvořit si novou registraci.

2.3. Zákazu podléhá jakýkoliv obsah, který je v rozporu s platnou legislativou, především porušuje autorský zákon, šíří nesnášenlivost či podněcuje ke zločinnosti. Zákazu podléhá dále erotický obsah, hrubě urážlivý či nemorální obsah, či takové užívání služby, které ji úmyslně narušuje, přetěžuje či poškozuje její jméno. Účty obsahující výše uvedené má Provozovatel právo i bez předešlého upozornění smazat.

2.4. Provozovatel má právo také smazat účet Uživatele, který se ke svému uživatelskému účtu nepřihlásí po dobu delší než 12 měsíců.

2.5. Provozovatel je oprávněn jakkoli zasáhnout do systému, bez toho aniž by byl povinen Uživatele dopředu informovat.

III. Ochrana osobních údajů

3.1. Pokud jsou ze strany Uživatele při registraci Provozovateli poskytnuty jeho osobní údaje, zvláště jméno, příjmení a kontaktní údaje, slouží tyto údaje pouze a výhradně pro zprostředkování kontaktu mezi zadavateli poptávky a nabídky, přičemž tento kontakt bude umožněn až poté, co o to poptávající Uživatel zažádá. Poskytnuté údaje nebudou sděleny ve prospěch žádné třetí osoby.

3.2. Za výjimku se považuje užití kontaktu Uživatele s cílem ověření poptávky administrátorem Portálu. Dále může být Uživatel kontaktován pokud probíhají akce s individuální, atraktivní, nabídkou zajímavé hypotéky či souvisejících služeb třetí osobou, čímž se rozumí partner portálu, poskytující či zprostředkovávající tuto hypotéku. V případě odmítnutí této nabídky ze strany Uživatele nebude mu již dále nabízena.

IV. Odpovědnost provozovatele

4.1. Provozovatel nenese odpovědnost za činnost Uživatelů služeb Portálu ani za způsob, jakým služby využívají. Provozovatel rovněž nezodpovídá za případné zneužití těchto služeb Uživateli či třetími stranami, za žádné škody, které by Uživateli nebo třetím stranám vznikly následkem nebo v rámci využívání služeb Portálu. Dále také Provozovatel není odpovědný za škody vzniklé následkem nemožnosti využívání služeb Portálu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s nimi, které by Uživatelé nebo třetí strany mohli utrpět. Rovněž Provozovatel nezodpovídá za plnění povinností a závazků vzniklých mezi Uživateli služeb.

4.2. Provozovatel pro zajištění spolehlivosti a bezpečnosti služby bude využívat svých prostředků, znalostí a dovedností. Plná funkčnost ani bezchybnost služeb Portálu není ze strany Provozovatele zaručena. Provozovatel není povinen Uživateli uhradit jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s užíváním libovolné služby Portálu.

V. Ostatní ustanovení

5.1. Registrací Uživatel vyjadřuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky na adresu uvedenou při registraci v souvislosti s využíváním služeb Portálu. Charakter e-mailu může být informační nebo reklamní. Tyto aktivity se nepovažují za tzv. spam. Pokud Uživatel nesouhlasí se zasíláním uvedených e-mailů může o tom informovat Provozovatele Portálu zasláním e-mailové zprávy, a tím tak zabránit dalšímu zasílání emailů.

5.2. Provozovatel portálu má právo monitorovat údaje z profilu služeb Portálu jednotlivých Uživatelů pro statistické účely a vyhrazuje si právo tyto anonymní údaje zveřejňovat. Obsah těchto výstupů nebude zahrnovat žádné údaje, prostřednictvím kterých by mohl být poptávající Uživatel kontaktován či například identifikován, aniž by o to předtím sám požádal.

5.3. Práva a povinnosti nezahrnuté do těchto obchodních podmínek, se řídí českým právním řádem, především pak Zákonem o obchodních korporacích.

VI. Ceny a poplatky

6.1. Registrace a využívání všech služeb Portálu je zcela zdarma.

Novinky


Velký obrat na hypotečním trhu - úročení začíná stoupat Po 1,5 roce permanentního klesání úrokových sazeb u hypoték přišel zlom. Dva největší poskytovatelé hypoték u nás přistoupili ke zvýšení sazeb...

Více
© 2019 OpravdováHypotéka.cz